Elastolin - Heer Standartenträger stillgestanden mit Kavalleriestandarte

7,5 cm, Eisenblechstandarte abnehmbar, Zustand 2.
331283
€ 140,00